ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ແຜນພັດທະນາ

1

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ ປີ2023

2

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພະແນກ ປີ2023

3

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພະແນກໂດຍຫຍໍ້ ປີ2023

4

ທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ2024

5

ບົດສະຫຼຸບສອງປີເຄິ່ງ2021-2022

6

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພະແນກ5ປີ 2021-2025

7

ໜັງສືແຈ້ງຕອບສະຫຼຸບຕີລາຄາແລະທົບທວນຄືນ2021-2022

8

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພະແນກ ປີ2022

9

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມພະແນກໂດຍຫຍໍ້ ປີ2022

10

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພະແນກ ປີ2021

11

ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພະແນກ ປີ2019