ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ຂໍ້ຕົກລົງ

1

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັ້ນໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກຢູ່ ສປປລາວ

2

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ,ຮ້ານອາຫານ,ສ່ວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

3

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

4

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດຮຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສິ່ງພິມ

5

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແປພາສາ

6

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບພິມໂຄສະນາ

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜານດາວທຽມ

8

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

9

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

10

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

11

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຮ້ານອາຫານ

12

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ສະຖານທີ່ພັກແຮມ

13

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ໂທລະພາບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

14

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍາທ່ຽວ

15

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັດນັກຂ່າວ

16

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານສື່ມວນຊົນ

17

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ

18

ຂໍ້ຕົກລົງ 1154 ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວປອດຄວັນຢາສູບ

19

ຂໍ້ຕົກລົງ 607 ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳທ່ຽວ 2022

20

ຂໍ້ຕົກລົງ 607 ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳທ່ຽວ 2022