ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ດໍາລັດ

1

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ

2

ດຳລັດ 315 ວ່າດ້ວຍການບັນເທີງ

3

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສຳປະທານ 135

4

ດຳລັດກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ