ໜ້າຫຼັກ / ຄະນະນໍາພະແນກ / ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ