ໜ້າຫຼັກ / ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ / ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

        ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ໂຮມກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເຂົ້າກັນມາເປັນ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນັບແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2012 (ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2019-2015 ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໜ້າ 8)